najlepsze-wzory mapy zdjecia
§ Informacje ogólne

1. Właścicielem i Administratorem Danych Osobowych serwisu rainbowzoom.pl jest:

     WM SOLUTIONS Sp. z o. o.
     Sosabowskiego 15/11
     66-400 Gorzów Wlkp.
     NIP: 599-327-61-63
     KRS: 0001041532
     REGON: 525582406
     tel.: +48 792 566 752


zwana dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

Wszystkie produkty z oferty wykonywane / drukowane są na terenie Polski przez Sprzedawcę, dostarczane są przez kurierów w ciągu 1 dnia roboczego od nadania przesyłki.

2. Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje PayPal lub Centrum Rozliczeniowe Dotpay.

§ Zawarcie umowy

3. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą a klientami, podlegają ogólnym warunkom handlowym podanym w regulaminie.

4. Ewentualne odstępstwa od regulaminu rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Sprzedawcą oraz klientem w formie pisemnej, lub zostały wyraźnie określone w niniejszych, ogólnych warunkach handlowych.

5. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Sprzedawcę.

6. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ Płatności i ceny

7. Płatności za towary można dokonywać za pomocą:
a) tradycyjnego przelewu na konto podane w dziale Płatności
b) kardy kredytowej / debetowej lub konta PayPal, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, ze względu na warunki ochrony sprzedających jak i kupujących, wysyłka jest możliwa jedynie na adres podany na koncie PayPal. W przypadku różnic w adresie dostawy a adresie konta PayPal płatności mogą zostać zwrócone na konto płatnika po potrąceniu prowizji systemu PayPal, a realizacja zamówienia zostaje wstrzymana.

8. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

9. Ogólna cena zakupu wyrażona jest w polskich złotych (zł) i zawiera cenę towaru wraz z przesyłką.

10. Do ceny mogą być doliczone koszty obróbki, koszty licencyjne i koszty przygotowania zdjęcia do wydruku. W takich przypadkach przed przystąpieniem do realizacji klient jest informowany drogą mailową przez Sprzedawcę o dodatkowych kosztach związanych z wykonaniem powierzonego produktu.

11. Wszystkie operacje płatnicze są zabezpieczone i szyfrowane przez 2048-bitowy protokół SSL.

§ Dostawa

12. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, wartość całego zamówienia zostanie mu zwrócona.

13. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia (dni robocze od poniedziałku do piątku, wykluczając dni wolne i święta), który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

14. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty związane z nieodebraniem przesyłki, jak i ponowna wysyłka nieodebranego zamówienia w całości obciążają Kupującego. Gotowe produkty, które nie są odbierane przez Kupującego, a które zalegają na magazynach Sprzedawcy przez 3 miesiące od dnia zakończenia produkcji są utylizowane przez Sprzedawcę na koszt Kupującego, jeśli taki wystąpi. Koszt magazynowania produktów powyżej 1 miesiąca w całości obciąża Kupującego, a opłata za magazynowanie wynosi 10zł netto miesięcznie za każdą paczkę przygotowaną do wysyłki. Sprzedawca wysyła produkty po opłaceniu przez Kupującego kosztów magazynowania, jeśli takie wystąpią.

15. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

16. Koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.rainbowzoom.pl

17. Sprzedawca poprzez www.rainbowzoom.pl prowadzi wysyłkę towaru tylko na terenie Polski.

18. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z ustalonym zamówieniem, a nieprawidłowości powstały z winy Sprzedawcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Niniejsze postanowienie nie wyklucza dalszych uprawnien Zleceniodawcy wynikajacych z przepisów powszechnie obowiazujacych.

19. Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

§ Szkody powstałe w trakcie transportu

20. Jeżeli dostarczony klientowi towar posiada widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować go kurierowi i spisać w jego obecności protokół reklamacji. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ Odstąpienia od umowy, anulowanie zamówienia i reklamacje

21. Odstąpienia od umowy są uwzględniane tylko przy zakupie produktów dostępnych w serwisie www.rainbowzoom.pl. W przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zlecenie klienta zwroty nie będą przyjmowane.

22. Zwracany lub reklamowany towar nie może posiadać znaków użytkowania, powinien być kompletny i odesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powodują, że zwrot lub reklamacja nie będą uznawane.

23. Wpłacona przez klienta należność za towar zostanie zwrócona w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności lub na konto PayPal, jeśli płatność została dokonana poprzez PayPal.

24. Anulowanie zlecenia wykonywanego na indywidualne zamówienie Kupującego możliwe jest tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy, w przypadku anulowania zamówienia koszty poniesione przez Sprzedawcę, w tym prowizje systemów natychmiastowej płatności (np. PayPal) nie są zwracane. Sprzedawca pisemnie poinformuje Kupującego o kosztach związanych z anulowaniem zamówienia, następnie będzie oczekiwał podjęcia przez niego ostatecznej decyzji. Do czasu uzyskania odpowiedzi od Kupującego czas realizacji zamówienia jest wstrzymany, a w przypadku rezygnacji przez Kupującego z możliwości anulowania zamówienia termin realizacji może być liczony ponownie, od początku.

25. W przypadku zwrotów, na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia produktów wraz z kopią odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni (liczy się data nadania) od otrzymania produktu. Niezachowanie tego terminu skutkować może odmową przyjęcia zwrotu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem, a wszelkie koszta z tego tytułu ponosi odstępujący od umowy. W przypadku reklamacji Sprzedawca zapewnia bezpłatny odbiór reklamowanych produktów od Kupującego. Przy nieuzasadnionych reklamacjach Sprzedawca zwraca reklamowane produkty po opłaceniu przez Kupującego kosztu transportu zwrotnego, jak i kosztów związanych z odebraniem reklamowanego produktu od Kupującego.

§ Ograniczenie odpowiedzialności

26. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie zakupionego towaru, jeśli szkoda ta nie powstała z jego winy. W szczególności dotyczy to wszystkich możliwych klęsk żywiołowych, stanu wojennego lub innych warunków środowiskowych uniemożliwiających dostarczenie towaru na czas.

28. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z użytkowania różnego typu monitorów komputerowych, mogących w znaczny sposób przekłamywać rzeczywistą kolorystykę obrazów zawartych w naszej galerii. Jak również za różnice wynikające z metod konwersji i/lub próbkowania kolorów z wydruku fotografii przesyłanych przez klienta.

29. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż produktów czy jakiekolwiek dodatkowe koszta pośrednie bądź bezpośrednie związane z zakupem, montażem czy demontażem produktów.

§ Prawa autorskie

30. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Zarówno klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Sprzedawcy.

31. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są - jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu
w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

§ Postanowienia końcowe

32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

33. Koszystanie z serwisu www.rainbowzoom.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień tego Regulaminu i naszej Polityki Prywatności.

34. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu www.rainbowzoom.pl.

fototapety ścienne, druk online, cyfrowy druk, druk na płótnie, Twoje zdjęcie na płótnie, usługi cyfrowego druku online, wydrukuj własne zdjęcie, cyfrowy druk, niesamowity cyfrowy druk, druk na fototapecie, druk na folii, druk na plexi, druk na aluminium, druk na banerze, druk na płytkach szklanych, druk na tkaninach, druk na PCV, druk naklejek na meble
Znajdziesz nas również na opix.pl
biuro@rainbowzoom.pl
Tel.: +48 792 566 752
Copyrights© 2009-2024